Všeobecné obchodné podmienky

o poskytovaní služieb v oblastiach konzultácií, kurzov, školení, seminárov, tréningov, koučingu a mentoringu.

článok I.

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.emoke.sk (ďalej len EMOKE”) je Mgr. Emőke Benková, IČO: 54664713, DIČ: 1047356849, IČ DPH: SK1047356849so sídlom S. H. Vajanského 5438/44, 940 02 Nové Zámky, Slovenská republika.
 2. Predávajúcim je Mgr. Emőke Benková, IČO: 54664713, DIČ: 1047356849, IČ DPH: SK1047356849 so sídlom S. H. Vajanského 5438/44, 940 02 Nové Zámky, Slovenská republika.
 3. Dodávateľom služieb ponúkaných na stránke www.emoke.sk je Mgr. Emőke Benková, IČO: 54664713, so sídlom S. H. Vajanského 5438/44, 940 02 Nové Zámky, Slovenská republika.
 4. Kupujúcim, respektíve objednávajúcim je každý návštevník, ktorý prostredníctvom web stránky www.emoke.sk vytvoril objednávku alebo registráciu. Službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach www.emoke.sk.
 5. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania alebo registrácie na webovej stránke www.emoke.sk výberom služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového alebo registračného formuláru. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom webovej stránky www.emoke.sk, e-mailovej komunikácie, ako aj telefonickej komunikácie.

článok II.

Informácie o uzatvorenej zmluve, predmete zmluvy a obchodných podmienkach

Predmetom kúpnej zmluvy je poskytnutie osobných stretnutí formou koučovacieho rozhovoru, mentorovaného stretnutia, školenia, kurzu alebo workshopu (online alebo prezenčne) v oblasti osobnostného rozvoja a rozvoja mäkkých zručností za odplatu.

Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Predávajúci potvrdzuje, že poskytne osobné alebo online stretnutie za účelom koučovania, mentorovania alebo lektorovania v dohodnutej oblasti. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.

Zmluva je zmluva v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho alebo kupujúceho, možno zmluvu uzavrieť aj v inom, pre strany zrozumiteľnom jazyku. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania či registrácie a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky či registrácie ju skontrolovať a prípadne opraviť.

článok III.

Cena

Prevádzkovateľ nie je platcom DPH. Všetky uvádzané ceny pri službách sú konečné. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke www.emoke.sk v momente vykonania nákupu či registrácie.

článok IV.

Objednávka a registrácia

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania či registrácie na webovej stránke www.emoke.sk výberom služieb kupujúcim, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti platby za objednanú službu.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou. Kupujúci súhlasí, že má právo na storno objednávky do 24 hodín a súhlasí, že sa vzdáva možnosti odstúpenia od zmluvy po uplynutí 24 hodín.

Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednanej služby.

článok V.

Platobné podmienky a možnosti platby

Kupujúci po vyplnení objednávky či registrácie, je povinný uhradiť platbu pre dokončenie objednávky. Za služby je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

– platba prevodom na bankový účet

– platba na základe faktúry.

Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

článok VI.

Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný uskutočniť osobné stretnutie, alebo poskytnúť stretnutie pomocou elektronickej komunikácie s kupujúcim v dohodnutom dátume objednávky, alebo v inom dátume na základe dohody s kupujúcim. Spolu so službou je zákazníkovi dodaná faktúra (daňový doklad). Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je služba dodávaná.

článok VIII.

Storno kúpnej zmluvy

Stornovať objednanú službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku.

článok IX.

Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Spotrebiteľ nemá na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon) podľa ustanovení § 7 ods. 6 písmeno a) a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dni odo dňa uzavretia zmluvy.

článok X.

Práva a povinnosti zmluvných strán

za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci. Kupujúci je povinný:

 • prevziať objednanú službu,
 • zaplatiť za službu dojednanú sumu predávajúcemu,
 • zaplatiť predávajúcemu dojednanú sumu pred uskutočnením stretnutia,
 • poskytovať pravdivé informácie predávajúcemu,
 • poskytnúť predávajúcemu fakturačné údaje,
 • vyplniť dotazník spätnej väzby,
 • oboznámiť sa s Všeobecnými obchodnými podmienkami.

kupujúci má právo:

 • stornovať kúpnu zmluvu do 24 hodín od uskutočnenia objednávky,
 • po uhradení kúpnej ceny stretnúť sa s predávajúcim v vopred dohodnutom dátume za účelom predmetu zmluvy.

predávajúci je povinný:

 • dodať kupujúcemu službu v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
 • spolu so službou zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k službe ako napríklad faktúru za službu, v kodifikovanej podobe slovenského jazyka alebo iného jazyka v prípade dojednania,
 • oboznámiť kupujúceho s Všeobecnými obchodnými podmienkami,
 • neposkytovať materiál poskytnutý kupujúcim tretím osobám,
 • na vyžiadanie kupujúceho stornovať kúpnu zmluvu do 24 hodín od uskutočnenia objednávky,
 • poskytnúť dotazník spätnej väzby kupujúcemu.

predávajúci má právo:

 • požadovať zaplatenie kúpnej ceny spolu s objednávkou od kupujúceho,
 • vrátiť kúpnu cenu pri negatívnom hodnotení kupujúceho,
 • požadovať fakturačné údaje od kupujúceho,
 • požadovať súčinnosť kupujúceho.

článok XI.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem štátnych orgánov v prípade kontroly. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje v prípade fyzickej osoby: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, e-mailová adresa, mobil, v prípade právnickej osoby: IČO, DIČ, IČ DPH.

Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.

článok XII.

Náhrada škody pri neprevzatí služby

Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal službu, ktorý nestornoval a zároveň nezaplatil dojednanú kúpnu cenu. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X podľa ktorého je kupujúci povinný zaplatiť dojednanú sumu.

Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým administráciu objednávky, ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

článok XIII.

Záručné podmienky

Záručné podmienky sa na tento druh služby nevzťahujú.

článok XIV.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim, a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s ich znením.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke www.creativoo.sk.

Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 185/2015 Z.z., Zákona č. 40/1964 Zb., Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.04.2023.

Kontaktné informácie

benkova@emoke.sk

+421904611177

www.emoke.sk

Sociálne siete

Fakturačné údaje

Mgr. Emőke Benková, ACPC

Vajanského 44

94002 Nové Zámky

 IČO: 54664713

DIČ: 1047356849

IČ DPH: SK1047356849

Č. živn. registra: 440-45241

Členstvo

International Coaching Federation SK (ICF) 

Slovenská asociácia koučov (SAKO)

© 2024 | Mgr. Emőke Benková, ACPC

webdesign by Langermann